Goed Bestuur

De Vlaamse overheid surft mee op de recente golf van aandacht voor goed bestuur in sport door goed bestuur in Vlaamse sportfederaties financieel te belonen vanaf 1 januari 2017. Vlaamse sportfederaties ontvangen na de inwerkingtreding van het nieuwe Decreet houdende de erkenning en subsidiering van de georganiseerde sportsector niet enkel subsidies op basis van ledenaantallen, maar ook op basis van kwaliteitsprincipes zoals goed bestuur. De Beleidsnota Sport 201419 leert dat de Vlaamse overheid daarbij twee doelen voor ogen heeft: (1) meer performante, krachtdadige en efficiënte Vlaamse sportfederaties en (2) een meer efficiënte en effectieve aanwending van de beschikbare financiële middelen. Er rest weinig tijd: in 2020 moet goed bestuur in Vlaamse sportfederaties een realiteit zijn.

Transparantie, democratie en een degelijke interne controle, dat zijn de drie basisprincipes van goed bestuur waartoe we ons als sportfederatie willen engageren. 

Via de onderstaande links kan je alle documenten in het kader van goed bestuur raadplegen.

.