Algemene voorwaarden S-Sport // Recreas vzw

1. Verzekeringspolissen

S-Sport// Recreas vzw verbindt er zich toe jaarlijks verzekeringscontracten af te sluiten ter bescherming van de burgerlijke aansprakelijkheid en de individuele ongevallen van de aangesloten en niet-aangesloten leden die deelnemen aan door haar georganiseerde ééndaagse en meerdaagse activiteiten, zoals is bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2008 .

2. Meerdaagse activiteit

Annulatievoorwaarden

De deelname kan vóór de eigenlijke aanvang van de meerdaagse activiteit kosteloos worden geannuleerd bij ziekte van de deelnemer, waardoor zijn/haar deelname onmogelijk is, bewezen met een doktersattest of bij overlijden van de deelnemer, gezinslid of familielid in 1ste of 2de graad, door het voorleggen van een overlijdensbericht. In dat geval worden geen kosten aangerekend en worden eventuele betaalde bedragen volledig teruggestort.

Indien er geannuleerd wordt omwille van een andere reden, geldt onderstaande regeling:

 • Bij annulatie tot en met 60 dagen voor afreis: 25% van de totale kostprijs moet worden betaald.
 • Bij annulatie van de 59ste tot en met de 30ste dag voor afreis: 50% van de totale kostprijs moet worden betaald.
 • Bij annulatie van de 29ste tot en met 10de dag voor afreis: 75% van de totale kostprijs moet worden betaald.
 • Bij annulatie vanaf de 9de dag voor afreis: De totale kostprijs dient te worden betaald.

De dag waarop de annulatie wordt meegedeeld, geldt als de 1ste dag van bovenstaande telling. Telefonische of mondelinge annulatie moet om geldig te zijn binnen de 2 werkdagen schriftelijk via post of e-mail worden bevestigd.

S-Sport // Recreas vzw heeft het recht om tot 15 dagen voor vertrek de vakantie te annuleren indien er te weinig deelnemers zijn of door overmacht. In dit geval worden alle reeds gestorte sommen terug betaald.

De deelnemer kan kosteloos van deelname afzien indien de data of de verblijfsduur van de reis wordt gewijzigd. Wanneer dit het geval is, wordt de deelnemer door S-Sport // Recreas vzw gecontacteerd. De deelnemer is pas opnieuw ingeschreven nadat de deelnemer zijn schriftelijk akkoord heeft gegeven. In het andere geval wordt het reeds betaalde bedrag volledig terug betaald.

Prijs

S-Sport // Recreas vzw voorziet mogelijks voor aangesloten leden een korting op de deelnameprijs. Tenzij anders vermeld, bevat de prijs: het vervoer, het verblijf, maaltijden afhankelijk van de formule (vol pension, half pension, kamer/ontbijt), begeleiding door professionele en/of vrijwillige medewerkers en alle in het programma opgenomen workshops en activiteiten. Persoonlijke uitgaven vallen ten laste van de deelnemer.

Overdraagbaarheid

De deelnemer kan zijn inschrijving overdragen aan een andere persoon, mits deze voldoet aan alle voorwaarden waaraan de oorspronkelijke deelnemer moet voldoen. Deze overdracht is pas geldig na goedkeuring door S-Sport // Recreas vzw en wordt ten laatste de 10de werkdag voor de aanvang van de vakantie meegedeeld. De kennisgeving moet door de deelnemer die de reis overdraagt steeds schriftelijk via post of mail gebeuren. De nieuwe deelnemer betaalt in dat geval de deelnameprijs aan S-Sport // Recreas vzw waarna reeds gestorte bedragen aan deelnemer die de reis overdraagt, worden terugbetaald. Indien de andere, nieuwe deelnemer niet betaalt, blijft de oorspronkelijke ingeschreven deelnemer hiervoor verantwoordelijk.

3. Eéndaagse activiteit

Annulatievoorwaarden

De deelname kan vóór de eigenlijke aanvang van de ééndaagse activiteit kosteloos worden geannuleerd bij ziekte van de deelnemer, waardoor zijn/haar deelname onmogelijk is, bewezen met een doktersattest of bij overlijden van de deelnemer, gezinslid of familielid in 1ste of 2de graad, door het voorleggen van een overlijdensbericht. In dat geval worden reeds betaalde bedragen volledig teruggestort.

Indien er geannuleerd wordt omwille van een andere reden, geldt onderstaande regeling:

 • Bij annulatie tot en met 30 dagen voor de activiteit: Er kan kosteloos worden geannuleerd.

Reeds betaalde bedragen worden volledig teruggestort.

 • Bij annulatie van 29 dagen tot en met 14 dagen voor de activiteit: 50% van de totale kostprijs moet worden betaald.
 • Bij annulatie van 13 dagen tot 6 dagen voor de activiteit: 75% van de totale kostprijs moet worden betaald.
 • Bij annulatie vanaf de 5de dag voor de activiteit: De totale kostprijs dient te worden betaald.

Overdraagbaarheid

De deelnemer kan zijn inschrijving overdragen aan een andere persoon, mits deze voldoet aan alle voorwaarden waaraan de oorspronkelijke deelnemer moet voldoen. Deze overdracht is pas geldig na goedkeuring door S-Sport // Recreas vzw en kan ten laatste de 10de dag voor de aanvang van de ééndaagse activiteit meegedeeld worden. De kennisgeving moet door de deelnemer steeds schriftelijk via post of e-mail gebeuren. De nieuwe deelnemer betaalt in dat geval de deelnameprijs aan S-Sport // Recreas vzw waarna reeds gestorte bedragen aan deelnemer die de reis overdraagt, worden terugbetaald. Indien de andere, nieuwe deelnemer niet betaalt, blijft de oorspronkelijke ingeschreven deelnemer hiervoor verantwoordelijk.

Indien de andere, nieuwe deelnemer niet betaalt, blijft de oorspronkelijke ingeschreven deelnemer hiervoor verantwoordelijk.

4. Gratis activiteit

Ook voor gratis activiteiten hanteren wij een annulatiebeleid, zodat we deze sessies in de toekomst gratis kunnen blijven aanbieden en steeds zoveel mogelijk geïnteresseerden een kans kunnen geven om deel te nemen.

 • Na inschrijving rekenen wij op jouw aanwezigheid, zowel op onze online als fysieke workshops.
 • Indien je uitzonderlijk toch niet aanwezig kan zijn, gelieve minimum 24 uur op voorhand te verwittigen.
 • Bij afwezigheid zonder verwittiging vooraf, zal er een administratieve kost van 15 euro worden aangerekend.
 • Dit geldt niet voor onze webinars via Webinargeek.

Hoe annuleren?

Via mail naar info@s-sportrecreas.be 
Telefonisch via 02 515 17 83 (bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9u en 12u)

5. Privacy

Elke deelnemer heeft krachtens de wet op de privacy het recht om zijn of haar gegevens in te kijken, te laten verbeteren of te laten schrappen. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor de organisatie van de activiteit waarvoor ingeschreven werd en om deelnemers op de hoogte te houden van andere activiteiten.

Dit kan via mail op het adres info@s-sportrecreas.be, of per brief aan het secretariaat van
S-Sport // Recreas vzw, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel.

6. Enkel van toepassing voor (verlengd) minderjarige deelnemers

De vader, moeder of voogd van minderjarige deelnemers, dienen een verklaring te ondertekenen waarin ze zich akkoord verklaren dat hun kind deelneemt aan de activiteit en waarbij ze de organisator machtigen alle vereiste maatregelen te treffen in het belang van hun kind.

7. Fiscale attesten

Fiscale attesten kunnen enkel afgeleverd worden voor kinderen tot 12 jaar. Voor kinderen met een zware handicap geldt als leeftijdsgrens: de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben. Indien de verjaardag valt tijdens de vakantieperiode, kan enkel voor de vakantiedagen vóór de verjaardag een fiscaal attest worden afgeleverd. Enkel de persoon die het kind ten laste heeft én de kosten van de vakantie betaalde, kan dit attest ontvangen.

8. Bagage en persoonlijke bezittingen

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Hij dient erop toe te zien dat dit veilig bewaard en weggeborgen wordt.

9. Klachten en betwisting

Elke klacht moet om geldig te zijn ten laatste 14 dagen na het beëindigen van de activiteit schriftelijk overgemaakt worden aan S-Sport // Recreas vzw. De klacht wordt behandeld binnen de 30 dagen na ontvangst. Indien de indiener van de klacht zich niet kan verzoenen met de oplossing die aan de klacht gegeven wordt, dient hij zich te wenden tot de rechtbank.

10. Doorgeven van wijzigingen door de deelnemer

De deelnemer is verplicht om elke wijziging die redelijkerwijze een invloed kan hebben op het verloop van de één- of meerdaagse activiteit onmiddellijk aan S-Sport // Recreas vzw mee te delen. In het bijzonder geldt deze verplichting voor alle gegevens die verstrekt werden bij inschrijving en op de medische fiche.

.