Meldpunt S-Sport // Recreas

MELDPUNT S-SPORT // RECREAS

Aanspreekpunt Integriteit (API) - Vertrouwenspersoon

Zit je met vragen, een vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in jouw sportclub, neem dan contact op met ons aanspreekpunt integriteit Tessa van Opstal via tessa.vanopstal@s-sportrecreas.be of via 02 515 04 15 of 0498 38 81 88.

Praten helpt! Elke klacht nemen we ernstig en behandelen we met de nodige discretie.

Wat gebeurt er met jouw melding of klacht?

Je kan een melding indienen via telefoon of mail. Via deze twee kanalen kom je terecht bij onze federatie-API die jouw melding discreet behandelt. De federatie-API zal luisteren naar jouw verhaal en extra vragen stellen om een volledig zicht te krijgen op de situatie. Vervolgens zal de federatie-API jouw melding volgens een vast stappenplan aanpakken. Als melder word je bij elke stap betrokken en wordt er rekening gehouden met jouw verwachtingen.

  1. In kaart brengen van de situatie: indien nodig zal de federatie-API met jou bekijken met welke andere personen (vb. getuigen, betrokkenen,…) er best contact wordt opgenomen om een volledig zicht te krijgen van de situatie.
  2. Ernst inschatten en advies inwinnen: de federatie-API maakt een ernstinschatting van de situatie en neemt, indien nodig, contact op met externe organisaties voor advies (vb. het Centrum Ethiek in de Sport, 1712). De federatie-API kan in deze fase ook de geanonimiseerde situatie bespreken met een collega of één of meerdere leden van het ethisch adviesorgaan. Dit gebeurt telkens discreet en enkel met mensen die op geen enkele manier betrokken zijn bij de situatie.
  3. Advies formuleren en uitvoeren: de federatie-API zal op basis van de ernstinschatting en het ingewonnen advies een advies formuleren. Afhankelijk van de situatie kan dit een advies zijn voor de melder, de club-API, het sportclubbestuur, het federatiebestuur,… Het advies wordt geformuleerd richting diegenen die de mogelijkheid hebben om bepaalde stappen te zetten en houdt rekening met jouw verwachtingen als melder. Vervolgens is het aan hen om effectief het advies uit te voeren, al dan niet met ondersteuning van de federatie-API.
  4. Nazorg: de federatie-API bekijkt welke nazorg er nodig is en verwijst betrokkenen door naar de juiste hulpkanalen. Hij/zij/die zal ook nog contact opnemen met de melder om te kijken of alles goed voor hem/haar/hen verloopt en of er nog acties nodig zijn.
  5. Evaluatie en beleid: de federatie-API evalueert of alles op een goede manier werd aangepakt en of er verbeterpunten zijn naar de toekomst. De federatie-API bekijkt ook of er nog zaken ontbreken op vlak van beleid binnen de federatie en/of de club om te voorkomen dat deze situatie zich in de toekomst herhaalt.

Telkens wanneer de federatie-API een gesprek heeft met iemand in kader van de situatie zal hij/zij/die een verslag opmaken van dit gesprek. Alle verslagen i.v.m. een situatie worden bewaard op een veilige plek waar enkel de federatie-API toegang tot heeft. Jaarlijks dient de federatie ook te rapporteren over alle situaties naar de overheid. Dit is telkens geanonimiseerd en jouw naam als melder of de naam van de sportclub worden nooit vernoemd.

Wil je liever melding doen bij een andere persoon?

Via onze wegwijzer vind je een overzicht bij welke instanties en organisaties je terecht kan.

Tessa van Opstal
T 02 515 04 15 of 0498 38 81 88
E tessa.vanopstal@s-sportrecreas.be

.